رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

رو نوشت {6}

نوشتن را دوست دارم.

به من آرامش میدهد.

درونم را آرام می کند.

نگاهم را باز می کند.

هوای دلم را صاف می کند.

حرف هایم را باز گو میکند.

گوشهایم را شنوا میکند.

و هزارها هزار دیگر می کند.

اما...

هیچ یک از آنها...

جای خاطرات را نمی گیرد.

             خاطرات...

روح و روان عاشق را زنده میکند.

خاطرات یاد او را زده میکند.

خاطرات ....

خاطراتش را دوست دارم.