رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

رو نوشت

می نویسم تا بنویسند نوشت از دلش یک رو نوشت

دانشجوی شیفته ی خمینی با تفکرات انقلابی و منش حسینی

ان شاء الله